Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnas följande information för behandlingen av dina personuppgifter i Prisma.

Personuppgiftsansvarig

Forskningsfinansiären eller motsvarande är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med hanteringen av ansökningar i sina egna utlysningar och ärenden som görs via Prisma. För behandling av personuppgifter i Prisma Portal (ansökningsportalen) är Vetenskapsrådet personuppgiftsansvarig.

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000. Vetenskapsrådets dataskyddsombud nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.

Forskningsrådet Formas, registrator@formas.se, +46 8 775 40 00
Forte, forte@forte.se, +46 8 775 40 70

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna samlas in och hanteras för att kunna ta emot, bereda, och bedöma ansökningar och fatta beslut samt effektuera besluten. För att verifiera användaren och dennes behörighet behandlas personuppgifter även inom ramen för inloggningsförfarandet. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

De personuppgifter som lämnas av forskare, som sökande och/eller granskare samt av medelsförvaltare/organisationer lagras i Prismas intressentregister. Varje intressent har ett lösenordsskyddat konto i systemet. Endast kontoinnehavaren kan logga in på kontot.

All information i en ansökan finns tillgänglig både i det personliga kontot och i organisationskontot till vilket ansökan är knuten. Även beslut och återrapporteringar lagras på organisationskontot. Via organisationskontot går det att följa de ansökningar som lämnas in från och följa de bidragsutbetalningar som görs till den egna organisationen.

Viss information från en ansökan lagras i lokala ärendehanteringssystem hos den enskilda finansiären för att finansiären ska kunna ta ut statistik, exempelvis gällande könsfördelning.

Den personuppgiftsansvarige vidtar relevanta och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler. Uppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med de författningskrav som gäller för den personuppgiftsansvarige.

Vid inloggning via SWAMID har Vetenskapsrådet som tjänsteleverantör anslutit sig till GÉANT Data Protection Code of Conduct. Uppförandekoden beskriver ett förhållningssätt hos tjänsteleverantörer vid federerad identitetshantering för att möta kraven i dataskyddslagstiftningen.

Dina personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bl.a. vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Personuppgifter kan komma att lämnas till externa granskare, Prismas utvecklare samt till nationella system som är beroende av information för statistik angående forskning och forskningsfinansiering. I de fall en ansökan om bidrag beviljas kan uppgifter komma att lämnas till SweCRIS, en nationell databas avseende finansiering från ett antal svenska forskningsfinansiärer samt publiceras på SweCRIS webbplats (www.swecris.se).

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Varning! Din session i Prisma är på väg att avslutas. Vill du förlänga den?

Din session håller på att avslutas på grund av inaktivitet. Vill du fortsätta sessionen?